Llista de material permès a les proves d’accés

Llista de materials que es poden utilitzar per a la realització de l’examen de cada matèria durant la prova d’accés:

Materials necessaris per a la realització de la prova de llengua estrangera ANGLÈS
– L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis.
– No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics.
– No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits.
– Les persones aspirants poden sol·licitar un únic full de paper, segellat, per fer hi anotacions, esquemes, etc. Aquest full s’ha de lliurar juntament amb la prova i no es corregirà.

Materials necessaris per fer la prova de BIOLOGIA
– L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis.
– Es permet l’ús de calculadora científica, però no de gràfics ni programable.
– No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.
– Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle graduat, escaire, cartabó i compàs.
– No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits.
– En el cas que sigui necessari usar taules per resoldre l’examen, s’inclouran a als enunciats.
– Les persones aspirants poden sol·licitar un únic full de paper, segellat, per fer-hi anotacions, esquemes, etc. Aquest full s’ha de lliurar juntament amb la prova i no es corregirà.

Materiales necesarios para la realización de la prueba de LENGUA CASTELLANA
– El examen debe presentarse escrito en tinta azul o negra, no a lápiz.
– No se pueden utilizar teléfonos móviles ni aparatos que permitan la comunicación a distancia.
– No se pueden entrar al examen textos o documentos escritos.
– Las personas aspirantes podrán solicitar una única hoja de papel, sellada, que facilitaran los examinadores, para realizar anotaciones, esquemas, etc. Esta hoja se debe entregar junto a la prueba y no se corregirá.

Materials necessaris per a la realització de la prova de LLENGUA CATALANA
– L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis.
– No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics.
– No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits.
– Les persones aspirants podran sol·licitar un únic full de paper, segellat, per fer-hi anotacions, esquemes, etc. Aquest full s’ha de lliurar juntament amb la prova i no es corregirà.

Materials necessaris per a la realització de la prova de CIÈNCIES DE LA TERRA I MEDIAMBIENTALS
– L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis.
– No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics que permetin la comunicació.
– Es pot utilitzar calculadora científica que no sigui programable o gràfica.
– No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits.
– Es pot fer servir regle graduat, escaire, cartabó i compàs.
– Les persones aspirants poden sol·licitar un únic full de paper, segellat, per ferhi anotacions, esquemes, etc. Aquest full s’ha de lliurar juntament amb la prova i no es corregirà.

Materials necessaris per a la realització de la prova d’EDUCACIÓ FÍSICA
– L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis.
– No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics que permetin la comunicació.
– Es pot utilitzar calculadora científica, que no sigui programable o gràfica.
– No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits.
– Es pot fer ús de regle graduat, escaire, cartabó i compàs.
– Les persones aspirants poden sol·licitar un únic full de paper, segellat, per fer
hi anotacions, esquemes, etc. Aquest full s’ha de lliurar juntament amb la prova i no es corregirà.

Materials necessaris per a la realització de la prova de QUÍMICA
– L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis.
– No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits.
– Les persones aspirants poden sol·licitar un únic full de paper, segellat, per fer-hi anotacions, esquemes, etc. Aquest full s’ha de lliurar juntament amb la prova i no es corregirà.
– Es permet l’ús de calculadora científica, però no de gràfics ni programable.
– No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.

Materials necessaris per a la realització de la prova de MATEMÀTIQUES
– Es permet l’ús de calculadora científica, però no de gràfics ni programable.
– No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.
– Si l’alumne vol, pot fer ús de regles, escaire, cartabó i compàs.
– L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta, en cap cas es pot respondre a llapis. Els exàmens que es responguin a llapis es consideraran com a inexistents.
– No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits.
– En el cas de ser necessari usar taules per resoldre l’examen, aquestes les facilitaran els examinadors. Per tant, queda prohibit als alumnes entrar a l’examen amb cap tipus de documentació.
– Les persones aspirants poden sol·licitar un únic full de paper, segellat, per fer-hi anotacions, esquemes, etc. Aquest full s’ha de lliurar juntament amb la prova i no es corregirà.