Nota informativa famílies

NOTA INFORMATIVA FAMÍLIES 5 de Juny

L’equip directiu del centre desitja que tots/es estigueu bé de salut i us vol fer arribar informació arrel de la publicació ahir de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de juny de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 3 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

L’equip directiu, basant-se en aquesta resolució, ha decidit que el funcionament del centre en la setmana del  8 al 12 de juny, sempre i quan entrem en fase 3, sigui el següent:

– El centre estarà obert en horari de 9 a 13h i no podrà accedir al centre cap persona que presenti símptomes o estigui en quarentena o aïllament domiciliari

– Les visites de pares, mares o altres persones a les instal·lacions del centre no estaran permeses amb caràcter general, excepte per a la realització de gestions que necessàriament s’hagin de fer de manera presencial, que s’hauran de gestionar amb cita prèvia enviant un email al centre (iesalgarb@educaib.eu). Per tant, qualsevol tràmit administratiu es durà a terme de manera telemàtica excepte  algun cas excepcional (cal portar un bolígraf de casa per si cal emplenar algun document).

– Per aquells/es que sí puguin accedir al centre és obligatori l’ús de mascareta i seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries (distància mínima de seguretat, neteja de mans, etc). El centre té a disposició de tothom gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de les mans.

– L’alumnat i/o les seves famílies podran demanar tutories d’orientació o de matèria i activitats de reforç per l’alumnat de qualsevol curs i nivell educatiu dels que s’imparteixen en el nostre centre en un màxim de 10 alumnes (que és la capacitat màxima de 4m2 per alumne en el cas de les aules del nostre centre). En aquest cas cal contactar prèviament amb l’equip directiu qui, si ho creu realment necessari, es posarà en contacte amb el professor/a corresponent per tal que pugui concertar una cita. (Només podran venir al centre aquells casos que no es puguin resoldre de manera telemàtica).

– Els orientadors del centre podran convocar a algun alumne/a i/o la seva família en el cas que sigui necessari per informar sobre orientació acadèmica, signatura de documentació d’algun programa, signatura d’informes, etc.

– Continua en vigor el mateix horari i normes de funcionament per aquest 3r trimestre establertes per l’equip directiu del centre.

– La propera setmana (quan puguem resoldre alguns dubtes) us enviarem informació sobre el funcionament a partir del dia 15 de juny.

L’equip directiu

NOTA INFORMATIVA FAMILIAS 5 de Junio

El equipo directivo del centro desea que todos/as estéis bien de salud y os quiere hacer llegar información a raíz de la publicación ayer de la Resolución del conseller de Educación, Universidad e Investigación de 4 de junio de 2020 por la que se aprueba el Protocolo para la fase 3 del proceso de desescalada progresiva para los centros educativos no universitarios de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.

El equipo directivo, basándose en esta resolución, ha decidido que el funcionamiento del centro en la semana del 8 al 12 de junio, siempre y cuando entramos en fase 3, sea el siguiente:

– El centro estará abierto en horario de 9 a 13h y no podrá acceder al centro ninguna persona que presente síntomas o esté en cuarentena o aislamiento domiciliario.

– Las visitas de padres, madres u otras personas a las instalaciones del centro no estarán permitidas con carácter general, excepto para la realización de gestiones que necesariamente se tengan que hacer de manera presencial, que se deberán gestionar con cita previa enviando un email en el centro (iesalgarb@educaib.eu). Por lo tanto, cualquier trámite administrativo se llevará a cabo de manera telemática salvo algún caso excepcional (hay que llevar un bolígrafo de casa por si hay que rellenar algún documento).

– Para aquellos/as que si puedan acceder al centro es obligatorio el uso de mascarilla y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias (distancia mínima de seguridad, limpieza de manos, etc). El centro tiene a disposición de todos gel hidroalcohólico para la desinfección de las manos.

– El alumnado y/o sus familias podrán pedir tutorías de orientación o de materia y actividades de refuerzo para el alumnado de cualquier curso y nivel educativo de los que se imparten en nuestro centro en un máximo de 10 alumnos (que es la capacidad máxima de 4m2 por alumno en el caso de las aulas de nuestro centro). En este caso hay que contactar previamente con el equipo directivo quien, si lo cree realmente necesario, se pondrá en contacto con el profesor/a correspondiente para que pueda concertar una cita. (Solo podrán venir al centro aquellos casos que no se puedan resolver de manera telemática).

– Los orientadores del centro podrán convocar a algún alumno/a y/o su familia en caso de que sea necesario para informar sobre orientación académica, firma de documentación de algún programa, firma de informes, etc.

– Sigue en vigor el mismo horario y normas de funcionamiento para este 3er trimestre establecidas por el equipo directivo del centro.

– La próxima semana (cuando podamos resolver algunas dudas) le enviaremos información sobre el funcionamiento a partir del día 15 de junio.

El equipo directivo

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>