Proves d’accés a grau mitjà 2020

NOVETAT!!!

Segons les darreres instruccions us informam que d’acord amb el amb la disposició tercera, referida a la suspensió de terminis administratius, del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19: “1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.” La qual cosa suposa que han quedat suspesos els terminis de totes les convocatòries vigents (interinatges, oposicions, presentació de cursos, selecció de directors, etc.). Per tot això, us demanam que us abstengueu d’acudir al Registre de la Conselleria.

Vos informarem de les novetats en quant tinguem més informació.

En aquest enllaç hi trobareu la informació de la darrera convocatòria de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà; llocs, dates, documentació etc.